Säkerhetnätverk
måleri
webdesign
kylare till bilar
antivirus
antispam
trojaner
maskar
datorer
plåt och lackskador
bilservice
webdesign
säkerhet
mäklare
färghandel
marknadsföring
brandväggar
Linkexchange
Länkvänner

It-säkerhet & Data-säkerhet

Acetech är ett IT-företag verksamt sedan 2000. Vi arbetar med avancerade IT-lösningar och tjänster för företag inom både den privata och offentliga sektorn. antivirus

Rutiner

För att få maximal framgång i säkerhetsarbetet krävs både kunskaper, erfarenhet och ett metodiskt angreppssätt. Det krävs också ett stort mått av tålamod och en genomtänkt långsiktighet där man systematiskt följer upp och anpassar rutinerna efter förändrade förhållanden i företaget liksom efter eventuella incidenter. Här spelar utbildning av personal och direkt inblandade personer en stor och viktig roll. antispam

Säkerhetsarbete

Vissa delar i säkerhetsarbetet är en följd av tillämpliga lagar exempelvis: aktiebolagslagen, personuppgiftslagen (PUL), sekretesslagen om man är leverantör till försvaret, upphovsrättslagen, etc. trojaner

Immateriella tillgångar

Andra delar berör skyddet av företagets tillgångar där information i olika former (immateriella tillgångar) numera ofta har ett högre värde än de materiella tillgångarna. maskar

Materiellt

I relationen till kunder och ibland leverantörer måste man också se till att skydda sådant som är dessas egendom - materiellt och immateriellt. brandväggar

Förstudier

Våra uppdrag, som är allt från korta insatser till framtagande av avancerade IT-lösningar, täcker allt från förstudier och verksamhetsfrågor till utveckling och implementering av lösningar. datorer

Policy och regler

Minska oönskade kostnader, genom att införa Acetechs policy och regler kan ni minska era risker för oönskade kostnader till följd av brister i IT- och informationssäkerhet. Följderna av den information som går förlorad vid ett datorhaveri eller i samband med ett virusangrepp är oftast mycket större än vad det går att föreställa sig, både i kostnader och tid. plåt och lackskador

Informationssäkerhet

För att uppfylla de legal krav som ställs på ert företag, krävs att IT- och informationssäkerhet hanterats. Här ger Acetech ett stöd för de mest grundläggande krav som exempelvis personuppgiftslagen, lagen om företagshemlighet och bokföringslagen ställer. bilservice

Säkerhetspolicy

För oss är säkerhet mer än en teknisk lösning, det handlar i ännu större utsträckning om hur vi beter oss och vilka krav vi ställer på omvärlden. Med detta synsätt har vi utvecklat ett system som består av säkerhetspolicy och riktlinjer för hela verksamheten. webdesign

Säkerställa sekretess

Informationssäkerhet handlar till stor del om att förbättra rutinerna kring hantering av information och data. Säkerställa sekretess och riktighet hos värdefull och hemlig information, se till att den är tillgänglig för behöriga användare när den behövs. marknadsföring

Kontrollera all information

Informationssäkerhet omfattar hantering av all information i verksamheten oavsett vilket media, elektroniskt, pappersform eller som kunskap hos medarbetarna. Notera att om du bokstavligen avser kontrollera all information så kan det vara en omöjlig uppgift, beroende på vilken typ av information det handlar om. säkerhet

Ambitionsnivå

Informationssäkerhetspolicy Policyn är ett uttalande från ledningen som stödjer säkerhetsarbetet och sätter ambitionsnivån för informationssäkerheten i verksamheten. mäklare

Riktlinjer

Riktlinjer tas fram för att specificera vilka åtgärder som skall vidtas för att möta denna ambition. Instruktioner skrivs därefter som beskriver hur medarbetarna skall jobba för att uppnå och bibehålla god säkerhet. färghandel

Klassificering

Begreppet informationssäkerhet är mycket omfattande, det inkluderar säkerhet inom organisation, personal, klassificering av tillgångar, fysisk säkerhet så som lås och larm, kommunikation, kontroll av tillgångar, systemutveckling, kontinuitetsplanering, efterlevnad av lagar och interna regler, immaterialrätt med mera. måleri

IT säkerhet

IT säkerhet En definition av IT säkerhet som jag föredrar är ”logiska och tekniska lösningar för att möta kraven på informationssäkerhet”. kylare till bilar

IT-säkerhetspolicy

En IT-säkerhetspolicy är en underordnad policy som skall möta kraven på informationssäkerhet. Ofta finns en IT-säkerhetspolicy på företagen och de är inte sällan väldigt tekniskt inriktade och missar då många viktiga komponenter som krävs för att kunna skydda den värdefulla informationen. webdesign

Outtalad informationssäkerhetspolicy

Ofta finns någon form av outtalad informationssäkerhetspolicy, men för att förenkla och kunna ställa krav är det viktigt att den tydliggörs genom att bearbeta och dokumentera samt gå ut med den offentligt till samtliga anställda. nätverk

Säkerhetshöjande

informationssäkerhetspolicy samt en rad säkerhetshöjande åtgärder behandlar allt ifrån vad man bör tänka på när man skapar en informationssäkerhetspolicy till hur man kan konfigurera system för att skydda sig gällande: IT- och informationssäkerhetspolicy, Policy för mobil utrustning, Användarregler, e-post policy, Policy för virusskydd, kommunikation -trådlöst samt kabelburet.

Riskanalys

Säkerhet ur ett verksamhetsperspektiv Referenser Ledningssystem för informationssäkerhet Informationssäkerhetspolicy Säkerhetsinstruktion Riskanalys penetrationstest.


nätverk måleri webdesign kylare till bilar antivirus antispam trojaner maskar datorer plåt och lackskador bilservice webdesign säkerhet mäklare färghandel marknadsföring brandväggar Linkexchange Länkvänner